U, de petitionaris

Updates

Update ontwikkelingen brug Junne

Afgelopen week heeft de Rechtbank Overijssel het beroep dat door verschillende bewoners en belangenorganisaties - waaronder Erfgoedvereniging Heemschut en de Fietsersbond - was aangetekend tegen de bouw van een zware 60 tons brug in Junne, ongegrond verklaard. Dit beroep was nodig nadat waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen de meer dan 20 ingediende bezwaarschriften tegen de verleende watervergunning en de meer dan 20 zienswijzen tegen de verleende omgevingsvergunning van de hand hadden gewezen.

Het besluit over de bouw van een 60 tons brug in Junne is nog niet definitief.

+Lees meer...

Tegen de uitspraak van de Rechtbank kunnen de bewoners en de belangenorganisaties, die beroep hebben ingediend, nu hoger beroep indienen bij de Raad van State. De Raad van State zal dan beoordelen of er een zware 60 tons brug in Junne mag worden gebouwd. Ook zal de Raad van State nog een uitspraak doen over de droogzetvoorziening van de stuw in Junne.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte!

Uw steun voor deze petitie blijft nodig om de bouw van deze zware 60 tons brug in dit mooie buurtschap (Natura2000), het verdwijnen van de prachtige vistrap en de geplande bomenkap rondom de huidige monumentale brug/stuw tegen te kunnen houden. Tekent u ook of deelt u dit bericht, zodat ook anderen onze petitie ondertekenen? Bedankt alvast voor uw steun!

PS. We hebben nieuwe (weerbestendige) pamfletten/posters 'Steun Junne, geen nieuwe brug over de Vecht!', zodat we volop aandacht kunnen blijven vragen voor onze petitie. Wilt u 1 of meerdere exemplaren ontvangen? Mail ons dan op: mooijunne@caiway.net

Laatste update

Vanavond is het zover de petitie wordt overhandigd en ik zal gaan spreken bij de gemeente in de raadszaal tijdens de raadsvergadering. We hopen dat er veel ouders met kinderen uit Dorplein komen naar de gemeente om 19:00.

+Lees meer...

Kun je niet aansluiten dan kun je deze online volgen op www.cranendonck.nl/webcast

Link naar de ter inzage legging anterieure overeenkomst

https://www.uithoorn.nl/Home/Bestuurenorganisatie/Bekendmakingen/Overig/2022/KennisgevingterinzageleggingzakelijkebeschrijvinganterieureovereenkomstherontwikkelingwinkelcentrumAmstelplein.

Anterieure overeenkomst (de deal met Rabo) Wethouder Haas

De gemeente (wethouder) heeft het plan niet aangepast of herzien mbt de "Flat" midden in het dorp.

Sterker nog, Wethouder Hazen heeft vorig jaar in de vergadering voor de raad, waar deze anterieure overeenkomst is goedgekeurd met in achtneming van de kruimelregeling, de raadsleden beloofd dat alles was besproken en juridisch is afgekaderd door de gemeente, hemzelf en de juridische afdeling. Hij zou hiervan stukken aan de raad sturen, waaruit dit zou blijken.

+Lees meer...

Zover ik kan nagaan is deze onderbouwing nooit verstrekt aan de raadsleden.

Als u interesse heeft liggen de zakelijke beschrijvingen van deze anterieure overeenkomst nog tot eerste week februari ter inzage in het gemeentehuis.

Overhandiging petitie 2 februari 13:45

Op 2 februari om 13:45 a.s. zal de overhandiging van de petitie plaatsvinden. Deze zal aan raadslid Rick van der Zweth worden aangeboden.

Locatie: Oude stadhuis Utrecht , bij de achteringang (de kant van café De Zaak) buiten. - Als het koud/nat is binnen, in de Grote Hal.

+Lees meer...

WELKOM !!

Kabinetsreactie op uitsluiting door gesloten gemeenschappen

Bron: https://open.overheid.nl/repository/ronl-c12fbd5ff388a750f692367b22bb75f445afb07d/1/pdf/tk-kabinetsreactie-op-uitsluiting-door-gesloten-gemeenschappen.pdf

Tijdens de procedurevergadering van de VKC JenV op 17 maart jl., vroeg uw Kamer om een kabinetsreactie op de petitie 'Bestraf het Sociaal Doodverklaren bij de Jehova's Getuigen' en de geschetste problematiek.

Uitsluiting
Het sociaal uitsluiten of uitstoten van individuen door leden van een gesloten (religieuze) gemeenschap kan grote impact hebben op de mensen die het betreft. Uit voornoemde petitie blijkt dat slachtoffers te maken kunnen krijgen met sociale, financiële, psychische en gezondheidsproblemen. Ik neem dit signaal serieus.

+Lees meer...

Om de problematiek nog beter in beeld te krijgen zullen medewerkers van mijn ministerie voor de zomer met de leden van Dutch Committee Against JW’s Shunning: Now is the time in gesprek gaan.

Eerste verkenning
Bij wijze van eerste verkenning is onderzoek en navraag gedaan hoe breed de geschetste problematiek speelt. Navraag bij een aantal Zorg- en Veiligheidshuizen leert dat er enkele casussen bekend zijn, waarbij mensen uit gesloten gemeenschappen te maken krijgen met de gevolgen van uitsluiting. In 2013 heeft Bureau Beke in opdracht van het WODC onderzoek gedaan naar nieuwe (naoorlogse) religieuze bewegingen. Hoewel de Gemeenschap van de Jehova’s Getuigen niet tot de nieuwe religieuze bewegingen kan worden gereke nd, geeft het onderzoek (in algemene zin) wel zicht op de behoeften van personen die uit een gesloten gemeenschap zijn getreden of gestoten. Zo bleek dat een aantal ex- leden van nieuwe religieuze bewegingen behoefte had aan specialistische hulpverlening. In de beleidsreactie op het rapport werd geconcludeerd dat het Nederlands instrumentarium van strafrecht en zorg voldoende mogelijkheden biedt om ten opzichte van de onderzochte misstanden binnen nieuwe religieuze bewegingen, passend op te treden en ondersteuning te bieden aan slachtoffers.4

Juridische context
Hoewel het uitsluiten van ex-leden door een gesloten gemeenschap als zeer kwetsend en beschadigend kan worden ervaren door slachtoffers, is het fenomeen als zodanig in Nederland niet strafbaar gesteld. Bepaalde schadelijke praktijken die samenhangen met het uitsluiten van ex-leden van gesloten gemeenschappen, zouden, conform voornoemde beleidsreactie, nu al via het civiele recht of via het strafrecht kunnen worden aangepakt. Psychisch geweld kan bijvoorbeeld vallen binnen de reikwijdte van mishandeling in de zin van het opzettelijk benadelen van de gezondheid (artikel 300 Sr), dwang (artikel 284 Sr) of bedreiging (artikel 285 Sr). Onder omstandigheden kunnen ook de delicten smaad (artikel 261), laster (artikel 262 Sr), aanzetten tot haat of discriminatie (artikel 137d Sr) en opruiing (artikel 131 Sr) in beeld komen. In gevallen waarin het Openbaar Ministerie (OM) op basis van een aangifte strafvervolging instelt omdat het van oordeel is dat die vervolging haalbaar en wenselijk is, is het aan de rechter om te beoordelen of de specifieke gedragingen waarvoor wordt vervolgd onder het bereik van het tenlastegelegde delict vallen.

Vervolgstap: onderzoek WODC
Reeds eerder is onderzoek gedaan naar het juridisch instrumentarium waarmee misstanden in gesloten gemeenschappen kunnen worden aangepakt. Om nog meer inzicht te krijgen in de behoeften van slachtoffers en het huidige hulpaanbod, zal ik op korte termijn aan het WODC vragen om onderzoek te doen naar de gevolgen van uitsluiting voor ex-leden van gesloten (religieuze) gemeenschappen. Hierbij zal ook een internationaal rechtsvergelijkend onderzoek naar maatregelen tegen uitsluitingsbeleid in andere landen worden gedaan en worden gekeken naar de betekenis van de vrijheid van godsdienst en van vereniging met betrekking tot dit vraagstuk. Ook moet het onderzoek inzicht geven in de omvang van de problematiek van uitsluiting, waarbij met name moet worden bekeken welke gesloten gemeenschappen in Nederland uitsluiting hebben geformaliseerd via interne regelgeving. Ik verwacht dat het onderzoek in 2023 gereed is. Ik zal uw Kamer berichten over het vervolg.

Artikel in het AD, terugkijken raadsoverleg stadhuis.

Vooralsnog geweldig, maar we zijn er nog niet! We zijn gehoord, er is beloofd, wij wachten op de daad bij het woord! .

Ombouwkeuring bij RDW-erkend bedrijf

Sinds 1 januari 2023 moeten alle snorfietsers en eventuele passagiers verplicht een helm dragen. Past u de snelheid van een snorfiets (max 25 km/u) aan naar die van een bromfiets (max 45 km/u)? Dan moet u het voertuig laten keuren.

+Lees meer...

U kunt voor deze ombouwkeuring (in de meeste gevallen) terecht bij een RDW-erkend bedrijf. Hier kunt u vaak sneller terecht en meestal zitten deze bedrijven dichter bij u in de buurt.

Bron: https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/brommer/wijzigen-en-restaureren/snorfiets-aanpassen-naar-brommer

REACTIE PETITIONARIS

Deze petitie is succesvol gebleken. Het is niet meer nodig met je snorfiets in een aanhanger naar Lelystad te rijden voor een dure keuring. Het kan gewoon in de buurt, net zoals een APK voor je auto.

Er zijn daar nu wel wachttijden soms als je een afspraak maakt, maar uiteindelijk kan het.

Dank voor uw steun aan de petitie!

EINDE REACTIE