U, de petitionaris

Nieuws

Voordat u een petitie begint bedenk...

Bedenk dat u zich moeite kunt besparen door te kijken of er niet al een petitie over bestaat. Kijk bij de 'nieuwe petities' om te zien wat er recent is doorgelaten of doorzoek de site. Op Facebook en Twitter kondigen we nieuwe petities aan als u het even wilt aankijken.

Een bestaande petitie kunt u ook extra helpen. Neem daarvoor contact op met de petitionaris. Helemaal onderin de bevestigingsmail staat het e-mailadres van de initiatiefnemer van de petitie.

Om teleurstelling over een afgewezen petitie te voorkomen, bedenk dat deze website alleen bedoeld is voor petities aan monopolisten; vooral de overheid en in mindere mate uw werkgever, het schoolbestuur, een verenigingsbestuur en dergelijke. Daar heeft u ook niet makkelijk een alternatief voor.

Waar we niet aan doen zijn petities over de inhoud van het media-aanbod. Daar gaat de overheid niet over, dat is aan omroepen, uitgevers en dergelijke. Ook is het praktisch altijd zinloos. Dergelijke organisaties doen niet aan petities, ontvangen ze ook niet.

Wel kunt u om wetgeving vragen bij de overheid. Zo zegt de Mediawet hoeveel procent cultuur, sport, informatie en dergelijke door de publieke omroep gebracht moet worden.

Als een organisatie een klantenservice heeft, schrijf ze vooral een e-mail met uw suggestie of klacht. Ze hebben geavanceerde systemen en veel medewerkers om alle klachten te tellen en inhoudelijk te analyseren. De rapporten met die analyse komen heel snel bij de directie terecht.

Als u twijfelt of een petitie de juiste keuze is, vraag het webmaster@petities.nl. Zie ook het Handboek Petities voor andere vragen over petities (werkt helaas niet op het kleine scherm).

Er is sinds half maart een grote toename in petities, dus het kan zijn dat een antwoord op uw e-mail langer duurt dan normaal. Een goede omschrijving van uw e-mail kan het verschil maken.

21-03-2020

Van de 1,5 miljoen opgeroepenen hebben er slechts 670.000 een afspraak gemaakt.

Minder dan de helft van de 1,5 miljoen kwetsbaren die in de afgelopen periode zijn opgeroepen maakte maar een prikafspraak. Daarom worden de vijftigers nu versneld uitgenodigd.

+Lees meer...

Het RIVM tast in het duister over de reden waarom zo weinig vaccinatieafspraken worden geboekt door 60-minners met een medische indicatie.

Zie: https://www.ad.nl/binnenland/minder-dan-helft-kwetsbaren-maakte-prikafspraak-vijftigers-versneld-uitgenodigd~abf9638f/

17-05-2021 | Petitie Keuzevrijheid vaccin

Over de 12000!

En door ...

Hoe meer hoe beter!

Dus alsjeblieft teken en deel de petitie als je het nog niet gedaan hebt.

+Lees meer...

En help ook mee om dit onderwerp zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen in de media!

Benader eens een talkshow of je daar te gast mag zijn bijvoorbeeld!

https://rechtoppfizermoderna.petities.nl/

Samen Sterk!

Hoera, de Hortus gaat weer open!

Hoera, de Hortus gaat weer open! De afgelopen weken heeft de lente haar intrede gedaan. Overal waar je kijkt zie je frisgroene bomen en kleurrijke bloemen.

+Lees meer...

De Hortus is een buitenlocatie, genoeg ruimte dus om veilig te genieten van uw bezoek. De kassen blijven voorlopig helaas nog even gesloten.

Wij kijken er naar uit om onze Vrienden, buurtbewoners en andere liefhebbers weer te mogen ontvangen. Vanaf woensdag 19 mei is iedereen weer welkom. In deze nieuwsbrief vind je meer informatie over je bezoek. Kom je ook? Maak meteen een online reservering!

Om de Hortus te bezoeken is het verplicht een starttijd van bezoek te reserveren; binnen deze 30 minuten kun je de tuin betreden, daarna mag je uiteraard zolang blijven als je wilt. Ook leden van de Vriendenvereniging moeten een reservering maken. Zonder gereserveerde starttijd kunnen wij toegang tot de Hortus helaas niet garanderen.

Reserve your spot: https://tickets.dehortus.nl/Exhibitions/Register?id=300572A6-8490-EA11-A2E0-D9C772E4E9DA&refresh=y&language=NL

Op deze manier kunnen wij de bezoekersstroom spreiden en willen wij lange rijen en drukte bij de kassa voorkomen. De veiligheid en gezondheid van de bezoekers en medewerkers staan bij een bezoek natuurlijk voorop.

Prikkelende vragen van Amersfoort2014 aan het College van Amersfoort! (WOB)

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 1) Uit de geleverde WOB-stukken blijkt dat raadslid A. Janssen (GroenLinks) op 16 februari 2018 Whatsapp-contact heeft gehad met ”Hans” (WOB-stuk nr.

+Lees meer...

1055).

Vraag A. Janssen: “Hoi Hans nog een vraag: wanneer heeft <…> voor het eerst met de gemeente gesproken over een daadwerkelijk plan voor zonnevelden in Vathorst?” Antwoord ”Hans”: “Dat was einde voorjaar 2015. Exacte datum weet ik niet.”

Vervolgens dienen GroenLinks, D66 en PvdA schriftelijke vragen in op 20 februari 2018: Vraag 6: “Op welk moment is voor het eerst gesproken met Profin bv. over mogelijke ontwikkeling van zonnevelden in Vathorst?” Antwoord College: “Na het Raadsbesluit over het haalbaarheidsonderzoek van 23 mei 2017 is voor het eerst met Profin bv. gesproken over hun concrete plan voor zonnevelden.”

Uit bovenstaande blijkt dat toenmalig raadslid en huidig wethouder Janssen op de hoogte was van het feit dat einde voorjaar 2015 voor het eerst gesprekken waren gevoerd tussen Profin bv. en de gemeente Amersfoort over de zonnevelden in Vathorst-Noord en dat zij vervolgens met deze wetenschap die vraag nog eens formeel schriftelijk heeft gesteld aan het College en blijkbaar tevreden was met het aantoonbaar onjuiste antwoord van het College aan de Raad.

1a) Graag een verklaring van het College waarom zij op deze onverklaarbare wijze heeft gehandeld. 1b) Hoe is het verschil in antwoord van ”Hans” te verklaren ( namelijk: óf einde voorjaar 2015 óf na 23 mei 2017)? 1c) Wie is verantwoordelijk voor deze tegenstrijdige en dus onjuiste informatieverstrekking aan raadslid Janssen in het bijzonder en de gemeenteraad in de breedte? 1d) Wat is het oordeel van het college over deze wijze van informatieverstrekking van “Hans” in het Whatsapp-bericht van 16 februari 2018?

2) Uit WOB-stuk nr. 264 blijkt dat op 2 mei 2018 een agenda en uitnodigingstekst is gestuurd voor een meeting OBV/Vathorstbeheer en Profin bv. In het tweede WOB-verzoek heeft de stichting de notulen opgevraagd. Het antwoord van de gemeente op dit verzoek was: ‘De gemeente heeft geen notulen.’ 2a) Hoe is het mogelijk dat er van zo’n formele bijeenkomst geen verslag(-je) is of notulen zijn? 2b) Heeft een van de twee andere partijen een verslag gemaakt? 2c) Zo ja, heeft de gemeente hiervan een afschrift ontvangen? 2d) Zo ja, waarom is dat afschrift niet ter beschikking gesteld aan de WOB-verzoeker en is het college bereid dit verslag alsnog ter inzag te leggen voor de gemeenteraad?

3) Uit WOB-stuk nr. 1097 blijkt dat de gemeente op 26 juli 2018 een brief heeft gestuurd aan <…> met de bevestiging dat de aanvraag zonnepark Over de Laak is ingetrokken. Amersfoort2014 vindt de volgende passage in vernoemde de brief zeer bijzonder: “In overleg met onze directeur, dhr. Kamphorst, van de gemeente is op 13 juli 2018 ter sprake gekomen dat deze aanvraag van 6 februari 2018 in deze vorm niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen tot een vergunning zal kunnen leiden.”

3a) Welke argumentatie heeft dhr. Kamphorst gehanteerd om tot een dergelijke voorspelling te komen? 3b) Is er een verslag van het overleg met dhr. Kamphorst en Profin bv. over de argumenten die door dhr. Kamphorst gehanteerd zijn? 3c) Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag inzage in dat verslag. 3d) Hoe kan een dergelijke voorspelling ambtelijk worden gedaan terwijl de Wabo-procedure al was gestart? Oftewel: Waarom heeft dhr. Kamphorst in het gesprek van 13 juli 2018 op terugtrekking van de vergunning aangestuurd en is niet gekozen voor voortgang van de formele Wabo-procedure in de Raad, waar de formele besluitvorming hoort (stadium: verklaring van geen bezwaar)?

4) Uit het WOB-stuk nr. 1075 blijkt dat er op 18 juli 2019 op bestuurlijk niveau het volgende conceptvoorstel ligt: “Vathorst Over de Laak: Een aantrekkelijk groen-recreatief gebied gecombineerd met goed ingepaste zonnevelden.” Deze notitie is niet door het College of de Raad vastgesteld. De pagina’s 10, 11 en 12 zijn geheel weggelakt. De stichting heeft in haar tweede WOB-verzoek een weergave gevraagd van deze bladzijden; anders een motivatie waarom die pagina’s zijn weggelakt. Het antwoord van de gemeente: “Het betreft hier financiële gegevens waarvan de openbaarmaking de juridische en financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden.”

4a) Amersfoort2014 verneemt graag van het college waardoor de juridische en financiële positie van de gemeente Amersfoort beïnvloed kan worden bij openbaarmaking van de betreffende juridische en financiële gegevens. 4b) Is het college bereid om Amersfoort2014 op korte termijn inzage te verstrekken in deze weggelakte stukken? 4c) Zo nee, waarom niet?

5) Uit de geleverde WOB-documentatie blijkt dat er intensief contact en correspondentie is geweest tussen de gemeente Amersfoort en Profin bv. De meest recente correspondentie gaat over de vraag of Profin bv. formeel een voorkeurspositie heeft voor het (in de toekomst) eventueel plaatsen van zonnevelden in Over de Laak. De gemeente geeft in de WOB-stuk nr. 193 aan juridisch advies in te winnen om jegens Profin bv. daar uitsluitstel over te geven. De gemeente Amersfoort is niet van plan de uitkomst van dit juridisch onderzoek openbaar te maken omdat volgens de gemeente het belang van deze openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van vertrouwelijkheid.

5a) Citaat: ‘het belang van deze openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van vertrouwelijkheid’. Kan het college deze wonderlijke zin nader verklaren? 5b) Welk belang van de gemeente wordt geschaad door de openbaarmaking van dit juridische onderzoek? 5c) Amersfoort2014 wil z.s.m. inzage in dit onderzoek. Is het college daartoe bereid? 5d) Zo nee, waarom niet ( zie ook vraag 5b)? 5e) Is het College het met de fractie van Amersfoort2014 eens dat het voor de gemeenteraad, in haar controlerende rol, van groot belang is dat openbaarmaking van dit juridisch advies erg groot is, omdat dit betrokkenen helderheid verschaft in de eventuele formele toezeggingen die het College heeft gedaan? 5f) Zo nee, waarom niet? 5g) Is het College het eens met de fractie van Amersfoort2014 dat de Raad zodanig dient te worden geïnformeerd dat zij kan beoordelen of hier sprake is van verstrengeling van belangen en/of wederzijdse verplichtingen? 5h) Zo nee, waarom niet?

6) Uit de geleverde WOB-documentatie blijkt dat Profin bv. een zgn. ‘feitenonderzoek’ heeft uitgevoerd (WOB-stuk 967). Er is volgens Profin bv tussen Profin bv. en de gemeente afgesproken dat beide partijen de feiten van de afgelopen jaren op een rijtje zouden zetten. Het antwoord van de gemeente: “De gemeente heeft geen feitenonderzoek gedaan. Alle documenten zijn verstrekt of openbaar.”

6a) Is met Profin bv. afgesproken dat beide partijen een feitenonderzoek zouden doen? 6b) Zo ja, waarom heeft de gemeente Amersfoort zich dan niet gehouden aan de afspraak met Profin om de feiten op een rijtje te zetten? 6c) Is het college in het bezit van het feitenonderzoek door Profin bv.? 6d) Zo ja, waarom heeft de gemeente dat niet gemeld aan de WOB-verzoekers? 6e) Zo ja, Amersfoort2014 wil graag z.s.m. inzage in dit feitenrelaas van Profin bv. Is het college daartoe bereid? 6f) Welk gemeentelijk belang wordt geschaad door het betreffende feitenrelaas van Profin bv. niet openbaar te maken?


Toelichting Op 24 oktober 2020 heeft het bestuur van de stichting ‘Behoud over de Laak’ een WOB-verzoek ingediend inzake de ruimtelijke ontwikkelingen Vathorst Noord met het verzoek alle informatie te verschaffen over de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2021.Op basis van de toegezonden stukken met het informatieverzoek met zaaknummer 1379847 heeft de stichting de gemeente Amersfoort om aanvullende documenten verzocht. Het onderzoek naar de aanvullende documenten is afgerond. De gemeente Amersfoort heeft de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten op 4 mei 2021 aan de stichting verzonden. Na een grondige bestudering van alle aangeleverde informatie blijven er voor Amersfoort2014 een aantal zaken onduidelijk en/of onbeantwoord. De vragen zijn op datum gesteld. Ter verduidelijking worden de WOB-nummers bijgevoegd.

Spandoeken voor behoud buitengebied Hasselo: ‘Wij dagen de gemeente Hengelo uit om bij zinnen te komen’

HENGELO - Bewoners van de Hasseler-Es en omstreken en het buitengebied Deurningen hebben hun verzet tegen het aanwijzen van het buitengebied Hasselo als zoekgebied voor zonnepanelen kracht bijgezet.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

.

17-05-2021 | Petitie Behoud buitengebied Hasselo

Verbod op ander vaccin dan AstraZeneca frustreert jonge zestigers: ‘Alsof je vecht tegen machtsblok’

Dit is de kop van een artikel dat vandaag o.a. in BN DeStem is verschenen en ook in het AD en andere regionale dagbladen.

Het is inderdaad een onbegrijpelijk gevecht waar steeds meer zestigers tegenaan lopen.

+Lees meer...

In onze Facebookgroep kun je je frustraties kwijt maar ook mee doen met alle pogingen die we ondernemen om dit onrecht recht te zetten.

Dus meld je aan!

In Canada stoppen sommige provincies met het vaccineren met AstraZeneca

Uit bezorgdheid vanwege de bijwerkingen stoppen enkele provincies in Canada met vaccineren met AstraZeneca aldus CBC News Het ziet er naar uit dat de rest van Canada volgt.

Ondertussen in Zweden

Een al iets ouder artikel over een vrouw van 61 die in Zweden overleden is na vaccinatie met AstraZeneca. Het staat in een gerenommeerde krant namelijk in Aftonbladet en is een verhaal wat door haar familie wordt verteld.

+Lees meer...

Heel heftig. De familie maakt zich zorgen om 65 plussers, dit is namelijk in Zweden de groep die dit vaccin krijgt. Onlangs maakte Zweden bekend geen AstraZeneca meer nodig te hebben

"Het Vaxzevria-vaccin van AstraZeneca kan in zeer zeldzame gevallen bloedklonters veroorzaken, en daarom wordt het in Zweden alleen aan 65-plussers gegeven."

Wat is dit toch voor vreemde redenatie "het kan bloedklonters veroorzaken en daarom geven we het maar aan 65-plussers". Dat zijn ook mensen hoor!