U, de petitionaris

Nieuws

Vaccinatieplicht nu

De petitionaris van de petitie Vaccinatieplicht nu vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De discriminatie van gevaccineerden moet stoppen, ziekenhuizen liggen vol met ongevaccineerde coronapatiënten die wel gevaccineerd hadden kunnen worden, gevaccineerden die zorg nodig hebben krijgen die daardoor niet, er is sprake van discriminatie ten voordele van de niet-gevaccineerden"

https://vaccinatieplichtnu.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

15-11-2021

Teken de petitie voor straatverlichting Lange Morgen (Rondweg)

NIEUWAAL – Straatverlichting op de Lange Morgen (Rondweg) is niet alleen een wens van het Dorpsplatform maar ook van veel inwoners van Nieuwaal. Veel mensen ervaren de nieuwe verbinding tussen de Hogeweg en de Beemstraat als het donker is als onveilig.

+Lees meer...

Vooral voor fietsers en mensen die graag een wandeling maken. Het Dorpsplatform heeft er al diverse keren op aan gedrongen bij de gemeente om straatverlichting te plaatsen. Tot nu toe zonder succes. We krijgen van de gemeente te horen dat de Lange Morgen zich in het buitengebied bevindt en dat het ook niet is meegenomen in de plannen tijdens de aanleg van deze weg. De enige mogelijkheid die er nog is, dat is voldoende draagvlak te vinden bij de inwoners van ons dorp. Wij vragen u dan ook vriendelijk om bijgevoegde petitie zoveel mogelijk te ondertekenen. Wij rekenen op u.

Vergunningsaanvraag Klein Tasmania ingetrokken

Goed nieuws!

Lieve ondertekenaars van de petitie,

Het heeft even geduurd voordat er een eerste bericht kwam. Maar wat werden we vandaag blij verrast door het nieuws dat de vergunningsaanvraag door Gymnasium Haganum en Stichting VO Haaglanden is ingetrokken.

+Lees meer...

Druk van buurtbewoners, raadsleden van o.a. D66, Partij voor de Dieren, Groen Links en de Haagse Stadspartij én alle ondertekenaars van de petitie zorgt ervoor dat er opnieuw gekeken wordt naar mogelijkheden om Klein Tasmania voor de kleine inwoners van Duinoord te behouden. Een mooie eerste stap die vertrouwen geeft in een goede afloop!

Op 25 september 2022 bestaat Klein Tasmania 25 jaar. Dat gaan we hopelijk met elkaar vieren!

We melden ons weer zodra er meer nieuws is. Hartelijk dank voor jouw ondertekening! Dat betekent enorm veel voor ons.

Namens Stichting Klein Tasmania,

Aleida, Janneke, Marijn en Mirre

rectificatie

de juiste cijfers zijn: ongeveer 450 bewoners Abrona Sterrenberg en Philipdelphia zorg in totaal. ruim 300 bewoners AZC noodopvang Huis ter Heide 700 komende bewoners AZC Zeist

Totaal: Ongeveer 1450 kwetsbare bewoners op ongeveer 7000 inwoners Soesterberg.

+Lees meer...

Helaas kan ik de petitie niet meer aanpassen! Excuses voor het ongemak!

Raadscommissie RO: 09-02-2022 en Gemeenteraad van Amsterdam: 16-02-2022

Het College van B&W van Amsterdam poogt het bouwplan nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 door de Gemeenteraad van Amsterdam te krijgen. Het komt nu als onderwerp op de Raadsagenda!

Op woensdagmiddag 9 februari 2022 vergadert de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) over het ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B, de ontwerp-omgevingsvergunning, MER-notitie en ontwerpbesluit Geluid in de Commissiezaal (Willem Kraanzaal) in de Stopera vanaf 13.30 uur.

Op woensdag 16 februari 2022 en donderdag 17 februari 2022 vergadert de Gemeenteraad.

+Lees meer...

Dan komt Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met de hieraan gekoppelde ontwerpbesluiten van B&W op de agenda van de Gemeenteraad, bij bespreking van de agendapunten uit de portefeuille Ruimtelijke Ordening (wethouder Marieke van Doorninck, GroenLinks): het College van B&W vraagt de Gemeenteraad Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast te stellen om zo dit bouwplan vergunbaar te maken. Stelt de raad Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast, dan kan enkel beroep op de Raad van State de bouw nog stoppen.

De Raadscommissie Wonen en Bouwen (WB) vergadert woensdagochtend 9 februari 2022, vanaf 09.00 uur, ook in de Commissiezaal (Willem Kraanzaal); voorafgaand aan de raadscommissie RO.

In de Gemeenteraad kunnen burgers niet inspreken, in de Raadscommissies WEL. Wilt u zich aanmelden als inspreker, moet u dit uiterlijk 48 uur vantevoren doen.

Op 25 januari a.s. houdt de gemeente Amsterdam een digitale informatieavond. Daarin wordt niet inhoudelijk over de plannen gesproken, maar alleen uitleg gegeven over de bestuurlijke stappen, die zijn gezet en de a.s. vergaderingen van de Raadscommissie RO en Gemeenteraad, die over de plannen gaan besluiten.

Aanmelding als belangstellende voor de digitale informatieavond op 25 januari 2022 kan tot maandag 24 januari 2022, 10.00 uur per email aan Karim Bouanane van de gemeente Amsterdam. Zie ook besluitvorming B&W dd 12 januari 2022:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/college/nieuws/nieuws-12-januari-2022/

Belofte voor kandidaat gemeenteraadsleden

DOE MEE: Nodig gemeenteraadsleden die aan de verkiezingen meedoen, uit om deze belofte te doen:

Hierbij beloof ik, als ik in de gemeenteraad of het college van B&W kom, dat ik niet alleen de belangen van mijn kiezers en mijn partij behartig, maar ook die van alle jongeren, kinderen en toekomstige generaties van mijn gemeente of stadsdeel. Ik ga mijn best doen dit met andere raadsleden in mijn gemeente op te pakken.

HELP ONS: Stuur je deze link aan de lokale politieke partijen in jouw gemeente: https://www.ministerievandetoekomst.nl/belofte/

.

Gedeputeerde wil door zonder maatregelen tegen extra verkeer!

Afgelopen week is in de Statencommissie vergadering gebleken dat de gedeputeerde door wil met de het Provinciaal InpassingsPlan N207 Zuid terwijl aan de voorwaarden om bv het extra verkeer te kunnen afhandelen, niet zijn voldaan. Dat betekent dat de tijdelijke maatregelen Hazerswoude-Dorp permanent dreigen te worden.

+Lees meer...

Dus 50% meer verkeer dan vandaag over de kruising. Het zelfde geldt voor Boskoop. 10% meer dan vandaag omdat een echte oplossing volgens de gedeputeerde te duur wordt en de provincie niet gaat betalen. Het Molenberaad zegt: eerst de knelpunten oplossen, dan pas denken aan een nieuwe weg. Besteedt het belastinggeld aan de goede dingen! Dus schuif het budget Verlengde Bentwoudlaan naar oplossingen Hazerswoude en Boskoop.

We zien dat onze beïnvloeding waarschijnlijk niet voldoende zal zijn de provincie op andere gedachten te brengen. De plannen van de provincie worden daarom ook juridisch onderzocht. Dat is een kostbare zaak. Er is door de verenigingen die het Molenberaad vormen de "stichting Het Kan Anders" opgericht om de fondsen werving voor de juridische ondersteuning te doen. Wij hebben naast uw morele ook uw financiële steun nodig. Dat kan via de website https://stichting-hetkananders.nl waar u via QR-codes kunt bijdragen of via overmaking op de rekening van "Stichting Het Kan Anders" NL03INGB0008252241. Op de website staat ook verdere informatie over de stichting zoals het Beleidsplan. De stichting heeft inmiddels van de belastingdienst de ANBI-status gekregen.

IJs van Ans blijft op haar plekje!

Beste Aanhangers van IJs van Ans,

Op 26 november 2021 heb ik de petitie met 1634 ondertekeningen afgesloten en verzonden naar de bezwarencommissie van de Gemeente Texel. Ans zelf heeft een verweerschrift geschreven en moest daarna afwachten. Op 19 januari 2022 hoorde ik dat Ans bericht heeft gehad van de Gemeente Texel: Ze mag haar standplaatsvergunning aan de Jan Aye weg behouden én het aangetekende bezwaar tegen deze standplaats is ongegrond verklaard.

+Lees meer...

Een geweldige uitkomst! Jullie ondertekening heeft absoluut bijgedragen aan het behouden van dit iconische plekje, ontzettend bedankt daarvoor!!

Vriendelijke groet, Esther van Zeijlen

Petitie Stop Smart City Apeldoorn is al meer dan 600 keer getekend!

Bedankt voor uw handtekening! Het is fijn om te zien dat onze petitie al meer dan 600 maal is ondertekend en daarmee op de agenda van het Apeldoornse presidium kan worden gezet. Hopelijk komt er nog veel meer aandacht voor dit onderwerp.

+Lees meer...

Dus verspreid de petitie zoveel mogelijk zodat wij als Apeldoornse bezorgde burgers daadwerkelijk gehoord worden en een stem krijgen in deze ontwikkelingen!