U, de petitionaris

Nieuws

Nieuwe versie van het manifest door voortschrijdend inzicht - volledige tekst

Manifest Ouderverstoting

Manifest voor het wederzijds recht van het kind op omgang met beide (groot)ouders. Kinderen hebben contact met hun beide ouders nodig. In dit manifest zetten we in 6 punten uiteen waarom dit een existentieel recht is en hoe dit kan worden bereikt. Grondbeginselen a. Gelijkwaardig ouderschap en gedeelde ouderlijke verantwoordelijkheid; b. Onvoorwaardelijke opvoedingsverantwoordelijkheid beide ouders: ouderschap niet maakbaar; c. Welbevinden van kinderen het beste bij betekenisvolle relatie met beide ouders; d. Ouderverstoting is een ernstige vorm van kindermishandeling; e. Ouderschap en partnerschap gescheiden; ouderlijke conflicten mogen geen invloed hebben op de ouder-kind relatie; f. Focus op het elimineren van het conflict, het belang van het kind. In geval van aantoonbaar pathogeen ouderschap van één ouder, maximaal ondersteunen van de meest gezonde ouder ter borging van de omgang van het kind met beide ouders; g. Respect voor individuele handelingsvrijheid en invulling ouderschap; h. Erkenning roldifferentiatie; beide ouders hebben hun specifieke rol en ze kunnen elkaar niet vervangen; i. Het belang van het kind is dat ze zich vrij en veilig kunnen binden aan beide ouders; j. De stem van het kind betekent dat ze niet hoeven kiezen tussen hun ouders waarmee hun kind-zijn wordt geborgd.

  1. Gelijkwaardig ouderschap, evenredige ouderlijke verantwoordelijkheid en borging ouderlijke verantwoordelijkheid in omgang, zorg en levensonderhoud. Een kind heeft twee liefhebbende ouders nodig die bij voorkeur een goede onderlinge relatie hebben, want ze hebben beide ouders en hun specifieke rol evenveel nodig; ze zijn geboren om zich aan beiden vanwege hun waarde te hechten. Scheiden is nooit goed voor een kind maar op het moment dat ouders scheiden heeft een kind nog steeds recht op de geborgenheid te ervaren die hij/zij nodig heeft. Het is de plicht van de ouders om deze zeker te stellen. Daarbij hoort dat kinderen op basis van de biologische en opvoedkundige loyaliteit van het kind, zij/hij nooit moet worden gedwongen te kiezen voor de ene of andere ouder. Dat is namelijk schadelijk, onmenselijk en pakt ze hun kinderlijke onschuld en kind-zijn af. Veel ouders worden buitengesloten van hun kinderen, meestal zonder enige onderbouwing maar behouden wel de plicht tot het betalen van voor het levensonderhoud en studiekosten. Deze ouders worden gebruikt als financiële bron wat onrechtvaardig is, helemaal als de relatie al jaren is verbroken. Gelijkwaardig ouderschap, evenredige ouderlijke verantwoordelijkheid ter borging van de integriteit, het welbevingen en de ontwikkeling van het kind leidt tot de volgende concrete punten: a. Automatisch ouderlijk gezag van de vader bij erkenning; b. Ouderschapsplan bij geboorte of erkenning of ervoor; c. Bilocatie gedeeld verblijf in plaats van ‘hoofdverblijfplaats’; d. Standaard 50/50 verdeling. Afwijking van de standaard alleen bij overeenkomst tussen ouders of contra-indicatie op basis van feitenonderzoek; e. Geen ‘keuzeleeftijd’ van het kind tussen ouders ofwel ‘keuze’ bij volwassen leeftijd van 18 jaar. Kinderen vanaf 12 jaar mogen worden gehoord maar niet verantwoordelijk worden gemaakt en worden gedwongen om te kiezen. In te stellen toetsingskader voor jeugdzorg en rechtspraak voorkomen dat het kind “kiest”. f. Informatieverplichting vanuit kind naar zijn/haar ouders. g. Verband alimentatie en omgang alsmede opzet organisatie voor toezicht op naleving ouderschapsplan en rechtshandhaving, naast het bestaande LBIO. Relatie verbondenheid ouder - kind, alimentatie en financiële bijdrage; h. Stop het gebruik van de uitwonende, draagkrachtige ouder als financiële bron; i. Verplicht de niet- of minst-werkende ouder tot meer werken i.v.m. levensonderhoud kinderen met het oog op uitvoerbaarheid gedeeld ouderschap; j. Tijdelijke opschorting plicht tot bijdrage levensonderhoud direct na contactbreuk; k. Gelijke financiële verantwoordelijkheid voor de kosten van de verzorging van het kind als ouders financieel draagkrachtig zijn: minimum onderhouds- en verzorgingskosten; l. Alimentatie tot 18 jaar; m. Financiële bijdragen voor levensonderhoud betalen aan het kind; n. Bijdrage overheid bij onvoldoende financiële draagkracht bij één van de ouders;

  2. Laat kinderen van gescheiden ouders ook gewoon kind zijn Sommige ouders in een scheiding verlangen van een kind de rol als bondgenoot. Dat is ontoelaatbaar en zeker geen blijk van onvoorwaardelijke liefde. Kinderen mogen nooit worden gebruikt als vriend(in), stormram of wapen. Het afwijzen van één van hun ouders, die een deel van hun identiteit zijn, is een verstoring van de ouder-kind relatie en beperkt hen in het uiten van hun gevoelens en ontwikkeling. Kinderen hebben het recht om onvoorwaardelijk van hun moeder, vader, opa’s en oma’s te mogen houden, en hun liefde ook aan hen te mogen tonen. Daarom de volgende maatregelen voor rechtshandhaving en borging recht van het kind op beide ouders en hun zorg en evenwichtige opvoeding: a. Borging positie ouders, grootouders, adoptieouders, draagmoeders en andere familie maar beperking aantal ‘juridische ouders’ tot maximaal 2 ter preventie van conflicten na scheiding; b. Waarheidsvinding en strafmaatregelen in staffel bij valse beschuldigingen en niet nakomen van ouderschapsplan:

  3. 1e overtreding: boete tussen 1000 en 2000 euro;

  4. 2e overtreding: boete tussen 2000 en 4000 euro en dwangsom tussen 5000 en 10000 euro;

  5. 3e overtreding: tijdelijke opschorting ouderlijk gezag en instelling één verblijfplaats voor het kind, alsmede stopzetting alimentatie; Elke overtreding betekent ernstige kindermishandeling en elke volgende overtreding na de 3e overtreding heeft een boete van 10000 euro tot gevolg. Indien onvoldoende draagkracht aanwezig is dan kan de boete worden omgezet in een gevangenisstraf.

  6. Vaders en moeders zijn allebei even belangrijk voor hun kind(eren) Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten in Nederland. In de praktijk blijkt de vader vaak een andere en zwakkere positie dan de moeder te hebben. Deze vaders worden door deze moeders, in sommige gevallen andersom, en met hulp van jeugdzorginstanties en rechters buitengesloten en hun kinderen worden gedwongen deze ouder te verstoten. Dit is kindermishandeling en in strijd met de belangen van het kind. Punten: a. Gelijke rechten vaders en moeders middels waarheidsvinding en rechtshandhaving; b. Verbetering van waarheidsvinding: wettelijk definitie van waarheidsvinding, waarbij feitenonderzoek dient plaats te vinden maar ook de normen m.b.t feitenonderzoek, wie het dient uit te voeren, methodieken en soorten onderzoeken en bronnen dienen te worden vastgelegd. Aansluiting bij het Landelijk Forensisch Kader Diagnostiek Jeugd is vanwege de goede normering wenselijk. Bovendien dient het criterium voor relevantie van feiten is het leggen van verbanden verifieerbare bron, gebeurtenissen en analyseren van verstoorde communicatiepatronen m.b.v. het netwerk alsmede hoor en wederhoor, scheiden van meningen en feiten die als verplichte onderdelen van feitenonderzoek gelden. c. Gelijke rechten op parttime/fulltime werk en gelijke verdeling van werk, op basis van gelijkwaardig ouderschap. Recht op parttime werk tot kind 8 jaar is. d. Gelijke rechten op ouderschapsverlof: beiden 6 maanden betaald verlof, 3 maanden onbetaald exclusief voor elke ouder en ziekteverlof tot kind 12 jaar is.

  7. Geen enkel kind mag zijn ouders verliezen door een scheiding De grootste angst van een kind is om zijn/haar vader of moeder te verliezen. Geen enkel kind mag daaraan als gevolg van scheiding worden blootgesteld. In de praktijk werkt de “verzorgende” ouder vaak niet meen en wordt hiervoor beloond en zijn vaak communicatieproblemen tussen ouders voor jeugdzorg en rechters al voldoende om de omgang tussen één ouder en het kind te verbreken. Dit leidt tot onrust en onveiligheid bij het kind. De visie van “rust” en ‘de koninklijke weg’ en samenhangende formules zoals ‘Kinderen uit de Knel’ en ‘BRAM’ die gericht zijn op de ouders en hun communicatie i.p.v. de kernproblematiek en de kinderen zijn contraproductief en kindermishandeling. Bij ouderverstoting zijn communicatieproblemen het gevolg van hechtingsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen van de verstotende ouder. Veelal worden kinderen aan de disfunctionele, pathogene ouder toegewezen. Punten: a. Waarheidsvinding en rechtshandhaving voordat mediation plaatsvindt. Bij betwisting van rapportages of verzoekschriften dient onderzoek op basis van feiten plaats te vinden en indien van toepassing correcties te worden uitgevoerd voordat de rechter kennis neemt van het dossier; b. Objectieve, waarheidsgetrouwe rapportages op alle niveaus wettelijk verplicht. Ook voor jeugd- en wijkteams en Veilig Thuis; c. Herstellen van de privacyreglement Gecertificeerde Instellingen wat betreft waarheidsvinding en dossiervorming: alle emails en andere correspondentie dient in het dossier te worden opgenomen. Het besluit wat relevant is of niet dient niet aan bij de zorgverlener te liggen; d. Verbetering risicotaxatie op basis van actuariële toetsingsinstrumenten die kindveiligheid in beeld brengen. Daarmee afschaffing van LIRIK als risicotaxatie instrument; e. Instellen van officiële toetsingskaders voor jeugdzorg en rechtspraak op basis van het fijnmazige systeem van regels over procedurele en materiaalrechtelijke eisen die worden gesteld aan besluitvorming in kinderbeschermingszaken waardoor vrije interpretatie en samenhangende subjectieve handhaving van functionarissen wordt voorkomen. De belangen van betrokkenen zoals ouders, kinderen, gecertificeerde instelling, jeugdbeschermers dienen gelijkelijk te worden gewogen; f. Verbetering procedures interne en externe klachtencommissies met het oog op kwaliteit en tijd. Focus dient te liggen bij de kwaliteitsperceptie van de cliënt in plaats van de norm van de beroepsgroep; g. Instellen certificering management zorginstellingen SKJ met het oog op kwaliteit en integriteit; h. Borging onafhankelijkheid management zorginstellingen en rechters: openbaar maken van het register van nevenactiviteiten ter voorkoming van belangenverstrengeling; i. Stop discriminatie van vaders bij toekenning van gesubsidieerde rechtshulp in familierecht, stop daarmee processtalking, vechtscheidingen en vertraging rechtsgang wat bijdraagt aan meer rust en veiligheid voor de kinderen; j. Minimale vereisten ouderlijke samenwerking op het gebied van schoolkeuze, medische zorg, zorgverdeling alsmede toetsing en rechtshandhaving rechter. Bij geen overeenkomst standaard 50/50-verdeling; k. Kennisvergroting persoonlijkheidsstoornissen, impact hiervan op de kinderen in scheidingssituatie en de risico’s voor kinderen bij ‘professionals’; l. Alleen toewijzing van de kinderen aan één ouder indien uit feitenonderzoek blijkt dat deze ouder welwillend en functioneel is. m. Erkenning ouderverstoting als ernstige vorm van kindermishandeling en opname in DSM 5; n. Opzet van ‘Huis van Hereniging’ op basis van de Canadese formule ‘Family Reflections Reunification Program’ of vergelijkbaar wetenschappelijk aantoonbaar effectief programma: verbreken van de transgenerationele coalitie en borging veilige opvoedomgeving. Na herstel relatie tussen kind en verstoten ouder streven naar parallel ouderschap voor borging betekenisvolle relatie beide ouders; o. Educatie van professionals voor herkenning en aanpak van ouderverstoting en samenhangende hechtingsproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen, risicofactoren en de gevolgen voor kinderen en de kindresponsen; p. Gecertificeerde instellingen en hun professionals zijn beide verantwoordelijk voor certificering professionals, waarbij het bijhouden van kennis van en toepassing van de vakinhoud alsmede beroepscode een voorwaarde is voor certificering. Financiering en beloning op basis van kwaliteit en samenhangende certificering in plaats van kwantiteit # casussen, #uithuisplaatsingen, # Onderzichtstellingen; q. De gemeenten blijven eindverantwoordelijk voor jeugdzorg betreffende de uitvoering, certificering van de instellingen en toezicht op de instellingen; r. Verplicht psychologisch onderzoek beide ouders in hoogconflictgezinnen;

  8. Ieder kind heeft recht op liefde van beide (groot)ouders Elke volwassene heeft de plicht een kind in staat te stellen de liefde te ontvangen van zijn (groot)ouders die zij onvoorwaardelijk willen schenken. Kinderen mogen door een scheiding nooit van deze liefde verstoken blijven. (Groot)Ouders moeten elkaar alle ruimte geven om die liefde actief te kunnen uiten, en eigen verlangens of onzekerheden geen hindernis laten zijn. Bovendien moeten kinderen niet worden belast met negatieve uitspraken over één van de ouders alsmede worden betrokken bij volwassen problemen. Maatregelen: a. Waarheidsvinding en rechtshandhaving indien één of twee ouders het kind geen ruimte geven de band met de andere ouder te onderhouden of te versterken; b. Oudereducatie in huwelijkse voorbereiding of kort na scheiding via regulier onderwijs of cursussen voor hoogrisicogezinnen geconstateerd door bijzonder curator en getoetst door de rechter; c. Psycho-educatie tijdens zwangerschap

  9. De overheid heeft de plicht er voor te zorgen dat haar systeem van rechtspraak en hulpverlening nooit tussen ouders en kinderen komt in te staan. In de praktijk kiezen de hulpverleners vaak voor de manipulatieve, pathologische liegende ouder alsmede kiezen ze voor de gemakkelijke weg en elimineren de andere welwillende ouder uit het leven van het kind. Behalve discriminatie op basis van traditionele stereotypen en het wel of niet leveren van kritiek op de aanpak, alsmede eigen belangen van deze instelling zoals macht, geld en status spelen hierin ook een belangrijke rol. Het is de taak en plicht van rechtbanken en hulpinstanties voorwaarden te scheppen waardoor gelijkwaardig ouderschap, waarheidsvinding en rechtshandhaving de norm wordt. Nooit mag zij partij kiezen door één ouder te zonder onderbouwing en alleen uit machtsmisbruik en vanwege kritiek te beschadigen en een mijnenveld te creëren om contactherstel te blokkeren of zich verschuilen achter procedures en dogma’s. Niet voor niks staat in het ook door ons land ondertekende internationaal verdrag inzake rechten van het kind: “De overheid neemt alle nodige maatregelen om de rechten van kinderen te realiseren. Een kind heeft recht om bij de ouders te leven en op omgang met beide ouders als het kind van een of beide ouders gescheiden is, tenzij dit niet in zijn of haar belang is.” “De overheid moet de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van ouders en voogden respecteren. In procedures hierover moet naar de mening van kinderen en ouders worden geluisterd. Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het belang van het kind staat hierbij voorop.” Punten: a. Bepalen en in kaart brengen van de risico’s in beginstadium scheiding. Hoog risico: ondertoezichtstelling bij start, alsmede benoeming bijzonder curator met psychologie/ouderverstoting expertise door rechter. Bijzonder curator krijgt regie, toetsing door rechter; b. Piramide van het systeem en controlemechanismen: borging toepassing wetten, regels, verdragen, beroepscodes door jeugdzorg en rechters. Instellen burgerjury ter controle rechtshandhaving door rechters en klachten ten aanzien van rechters; c. Wijziging financierings- en beloningsstructuur jeugdzorg en eliminatie perverse financiële prikkel: financiering gebaseerd op kwaliteit van jeugdzorg, cliënttevredenheid, welbevinden kinderen en daarmee kwaliteit ouder-kind relatie beide ouders in plaats van financiering/beloning voor beschermingsonderzoeken, ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen e.d. d. Uitbreiding mogelijkheden levenslange schorsing “professionals” na overtreding wetten, verdragen, beroepscodes; e. Openbaarheid rechtspraak; f. Rechterlijke beschikking met “houdbaarheidsdatum”. Evaluatie na 1 of 2 jaar i.p.v. ‘koninklijke weg’ voor de rest van het leven. Situatie onveranderd, dan herstel omgang en zorg; g. Borging onafhankelijke bemiddeling van rechterlijke macht; h. Eerst waarheidsvinding en rechtshandhaving, daarna pas mediation om effectiviteit te borgen. i. Strafvervolging voor alle vormen van kindermishandeling met gelijke weging ongeacht geslacht dader: wreedheid/terroriseren, verwaarlozing, geweld, seksuele mishandeling; j. Contra-indicatie omgang en zorg na veroordeling van kindermishandeling op basis van feiten; k. Kindermishandeling en strafrecht artikel 279, aangifte onttrekking ouderlijk gezag kind ongeacht leeftijd en artikel 300 strafrechtelijk vervolgd. Ouderverstoting wordt als ernstige vorm van kindermishandeling erkend en in de wet opgenomen zodat strafrechtelijke vervolging mogelijk is. Veroordeling leidt tot een tijdelijke opschorting van het ouderlijk gezag. Betere samenwerking disciplines strafrecht en civiel recht; l. Waarheidsvinding, horen onder ede in civiel recht, onschuld tot schuld is bewezen; m. Verbreken contact met beschuldigde ouder tijdens onderzoek: provisorische onderzoek duurt max. 2 weken. Op basis van resultaten en risico diepgaand onderzoek; n. Strafvervolging wegens meineed, laster en smaad in geval van valse beschuldiging: boete, betaling kosten voor onderzoek kindermishandeling en laster; o. Borging rechtshandhaving, rechtvaardigheid en de rechtsstaat alsmede het vertrouwen van de mensen in de rechtsstaat. Alle activiteiten van jeugdzorg en rechters die niet bijdragen aan herstel van het contact met één ouder zonder contra-indicatie is in feite kindermishandeling en strafbaar: beëindiging “onaantastbaarheid” jeugdzorg en rechters. Schadeclaim letselschade t.a.v. de Nederlandse staat, instanties en betreffende personen. Verhaalrecht Nederlandse staat of instanties op betreffende personen.

Auteur: Ivo Vrijkotte namens ‘Ouders tegen ouderverstoting’ Oldenzaal, 14 februari 2019

14-02-2019 | Petitie Manifest Ouderverstoting

wordt overhandigd, nieuws volgt

De petitie wordt overhandigd.

21-08-2019 | Petitie Maximum snelheid op het strand

Minister van Brussel wil geen 5G on zijn stad!

Klik op onderstaande link en lees meer over de reden waarom de monister van Brussel geen 5G wil:

https://www.xandernieuws.net/algemeen/minister-stad-brussel-hield-5g-tegen-omdat-mensen-geen-proefkonijnen-zijn/

Alfred Melse .

21-08-2019 | Petitie Stop 5G

Oprichting vereniging BLOW-HN is een feit!

Wij hebben nu officieel een vereniging opgericht met de naam BLOW (officieel BLOW-HN). Dit staat voor: Belangenvereniging Leefbaarheid Omwonenden Windturbines Holtum-Noord.

+Lees meer...

Wilt u actief bezig zijn en deelt u onze mening? dan kunnen we uw hulp goed gebruiken. Neem dan contact op met: blo.windturbines@gmail.com

Petitie "Nee tegen de groei van Schiphol"

Wees solidair met de omwonenden van Schiphol en teken de petitie tegen de geplande uitbreiding ervan op https://petities.nl/petitions/nee-tegen-groei-van-schiphol?locale=nl.

De petitie en mijn reactie naar Henk Bakker op 20-8

Beste allemaal, Het is NIET mijn intentie om veel SPAM te verzenden. Ik wil u geïnformeerd houden.

+Lees meer...

Mocht u dit toch zo ervaren dan kunt u op de petitie pagina de knop zoeken om geen berichten meer te ontvangen. Wel wil ik u vriendelijk vragen deze petitie te delen zodat ik in september een duidelijke stem kan laten horen.

Dit is mijn reactie aan de heer Bakker:

Geachte heer Bakker,

Bedankt voor uw reactie en addendum. Ik waardeer het dat u de moeite heeft genomen persoonlijk te reageren. Het klopt dat ik uw voorgaande reactie op de Facebook pagina "BIG 2 in overgang" heb geplaatst. Ik waardeer transparantie en verwacht dit ook van een ander. Ik wil u erop wijzen dat de "Motie van Wantrouwen" los staat van de Facebook groep. Het initiatief tot het maken van deze motie is wel geïnspireerd door het gebrek aan communicatie vanuit de V&VN. Tevens zijn de leden "geforceerd" om zich achter uw initiële voorstel te scharen. Er is geen keuze gegeven, behalve aan de 9000 panelleden in 2017 waarvan er 1000 gereageerd hadden. Zoals ik eerder gemeld heb; de petitie die ik online heb gezet, heeft binnen een week meer dan 3000 stemmen. Waarom kan ik dit zo eenvoudig en komen jullie nu pas met bijeenkomsten?

Met betrekking tot de financiële vermeldingen in de motie: Uw jaarverslag en KvK verslag zijn de enige inhoudelijke publieke documenten. In 2017 is er een bedrag van 1.4 miljoen voor projecten geweest (jaarverslag) en in 2018 is er een bedrag van 2 miljoen uitgezet (jaarplan). Valt het "project" wet BIG 2 ook onder projecten? Waar komt deze subsidie vandaan en waar wordt hij voor gebruikt? U beweert dat er geen overheidsgeld is gebruikt voor de ontwikkeling of stimulatie van wet BIG 2. Ik, als lid, vertrouw dit niet. Kunt u mijn wantrouwen wegnemen met harde data?

Zoals ik in mijn vorige e-mail beschreven heb vind ik het vreemd dat een zogenaamde accreditatiedatabank zowel fungeert als beroepsvereniging en als databank. Ik ontving recent een bericht van een Parkinson verpleegkundige in spe die verplicht wordt om zich bij jullie aan te melden. Word deze verpleegkundige en vele met haar gedwongen om tot een vereniging te behoren? Daarbij vraag ik mij af wat jullie rol is. Zijn er alternatieve accreditatiedatabanken of hebben jullie een monopolie positie waarbij jullie dezelfde leden gebruiken om jullie eigen belangen te behartigen. Op het moment dat veel mensen op hadden gezegd, lieten jullie het lidmaatschap doorlopen tot eind dit jaar. Wat is hierbij de achterliggende gedachte?

Ik denk dat het verstandig is om een Algemene Ledenvergadering te laten plaatsvinden en/of zelf uw leden aan te schrijven om een stemming te kunnen laten doen met betrekking tot de motie van wantrouwen. U heeft namelijk nog altijd de regie.

Met vriendelijke groet,

Roben Joosen

Ook petitie tegen vliegterreur rond Maastricht

Ook in de regio Maastricht ondervinden veel mensen hinder van het vliegverkeer op 'Maastricht Aachen Airport'. U kunt desgewenst ook daarvoor een petitie ondertekenen op deze site..

20-08-2019 | Petitie Nee tegen groei van Schiphol

Minister reageert op petitie LVO en NVAM

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport heeft gereageerd op de petitie van de LVO en NVAM over het tekort aan operatieassistenten en anesthesiemedewerkers en de erkenning van deze beroepen.

Het belangrijkste nieuws is dat de Minister het Zorginstituut Nederland heeft gevraagd te adviseren in hoeverre het beroep van operatieassistent als het beroep van anesthesiemedewerker voldoet aan de criteria die een wijziging van de Wet BIG rechtvaardigen. Op basis van dit advies zal de minister besluiten om al dan niet een voorstel te doen om operatieassistenten en anesthesiemedewerkers op te nemen in artikel 3 van de Wet BIG.

Op 2 april jl.

+Lees meer...

hebben de LVO en de NVAM de petitie ‘Tekorten operatieassistenten en erkenning beroep’ aangeboden aan de Tweede Kamer. De petitie is door 4.165 operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en OK-professionals ondertekend.

Op 29 mei jl. vond een Algemeen Overleg (AO) Zorg plaats in de Tweede Kamer, waarin ook de tekorten, de hoge werkdruk en de erkenning van beide beroepen zijn besproken.

De LVO is verheugd dat de problematiek binnen onze beroepsgroepen nu de aandacht krijgt van de politiek.

Meer nieuws op: lvo.nl

Reactie van heer Bakker 16-8 en 18-8

Beste allemaal, De heer Bakker heeft een reactie verstuurd en zich daarna nog verduidelijkt. Mijn reactie volgt nog.

Eerste e-mail: Beste Roben,

Het bestuur betreurt de commotie die is ontstaan door de voorstellen zoals door minister zijn ingediend bij de 2e Kamer zeer.

+Lees meer...

Niet alleen V&VN, maar ook NU’91, de vakbonden en werkgeversorganisaties hebben dit voorstel mede ondertekend op 5 juni.

Zoals jezelf al schetst is dit de uitkomst van een jarenlang lopend traject, waarin de nieuwe beroeps- en opleidingsprofielen (HBOV en MBOV) zijn ontwikkeld. Daar zijn veel mensen bij betrokken geweest.

V&VN heeft inmiddels de steun voor de Wet BIG-II opgeschort. Alles is wat ons betreft nu bespreekbaar. Als wij als verpleegkundigen voor functiedifferentiatie gaan, hoe organiseren we dat dan? De wet is daarbij niet langer het uitgangspunt, evenals overgangsregeling niet. Wat er nodig is in ons dagelijks werk wél. Omdat het lange tijd niet lukte om functiedifferentiatie op de werkvloer te organiseren, gaf minister Schippers in 2010 de opdracht om nieuwe beroepsprofielen te ontwikkelen voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Ook gaf zij opdracht om daarbij tot een onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen te komen. Als we het nu op een andere, betere manier zonder wet kunnen organiseren, is dit ook prima. Hierover gaan we met onze achterban verder zonder voorwaarden vooraf in gesprek.

Als bestuur zullen wij dit traject en impact die dit heeft op onze achterban nog nader op inhoud en proces evalueren en ons verantwoorden hierover aan de Ledenraad.

Het is een ieders goed recht in ons land om petities zoals deze op te stellen. Wel is het van belang om hierin het juiste beeld te schetsen. V&VN wordt al jarenlang niet meer gesubsidieerd door VWS, laat staan door zorgverzekeraars die dit nimmer hebben gedaan. Bij de start van V&VN heeft VWS voor een korte periode een projectsubsidie verstrekt om V&VN uit de startblokken te helpen. V&VN functioneert al ruim 8 jaar volledig op de contributie van haar leden. Er is dus geen sprake van enige belangenverstrengeling met welke partij dan ook.

Wij hebben inmiddels een constructief gesprek met het actiecomité gehad en willen samen verder optrekken in dit traject. Vanzelfsprekend ben ik bereid om ook met u het gesprek aan te gaan over uw zorgen en ideeën over de doorontwikkeling van het verpleegkundig beroep.

Met vriendelijke groet, Henk Bakker

Tweede e-mail:

Beste Roben, In mijn brief aan jou van jl. vrijdag eindig ik met de slotzin “Wij hebben inmiddels een constructief gesprek met het actiecomité gehad en willen samen verder optrekken in dit traject.” Dit betreft een persoonlijke noot van mij en weerspiegelt niet de conclusie van het op zich constructief verlopen overleg. Het spijt mij dat hierdoor de indruk is ontstaan dat dit tot een gezamenlijke intentie van beide partijen zou behoren. Het is mijn persoonlijke wens om de ontstane verdeeldheid in de beroepsgroep zo snel als mogelijk te keren. Ik besef dat dit tijd zal kosten en er nog veel vragen beantwoord zullen moeten worden.

De eerder aan jou gerichte brief is voor zover ik begrijp op Facebook geplaatst. Mijn verzoek aan jou is om deze mail hier aan toe te voegen.

Met vriendelijke groet, Henk Bakker